0

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
на  ЮРОБЕВЪРИДЖ  ООД

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни за Работодатели и физически лица (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване на нашите услуги. В случай че не сте съгласни с нашите Условия, то тогава няма възможност да използвате услугите, предоставяни от ЮРОБЕВЪРИДЖ  ООД. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук, както и на сайта на Дружеството.

Дата на актуализация:  21 май 2018 г.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С цел предоставяне на услугите, ЮРОБЕВЪРИДЖ  ООД, ЕИК 204253896, с адрес на управление: с. Петърч – 2234, жп. Гара, Индустриална зона, обработва лични данни на Юридически лица или техни представители, както  и на  физически лица, посочени по-долу, в съответствие с настоящата Политика.

ЮРОБЕВЪРИДЖ  ООД е регистриран администратор на лични данни от 2017  г.., вписан в Комисията за защита на личните данни. Съгласно предмета си на дейност ЮРОБЕВЪРИДЖ  ООД извършва:

ПРОИЗВОДСТВО, БУТИЛИРАНЕ, ПРОДАЖБА, ДИСТРИБУЦИЯ И МАРКЕТИНГ НА НАПИТКИ ЗА ПРОДАЖБА, В ТОВА ЧИСЛО МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ ВОДИ, ТРАПЕЗНИ ВОДИ, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ПЛОДОВИ СОКОВЕ, ВОДА, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. Код КИД: 1107. Основна икономическа дейност от КИД: ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, МИНЕРАЛНИ И ДРУГИ БУТИЛИРАНИ ВОДИ.

При обработването на лични данни ЮРОБЕВЪРИДЖ  ООД, както и неговият сайт спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани.

Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставените Услуги ЮРОБЕВЪРИДЖ  ООД обработва информация относно следните Субекти на данни:

 1. Представители на Юридически лица – клиенти, доставчици на стоки и услуги („Представители“) – физически лица;
 2. Юридически лица – клиенти, доставчици на стоки и услуги;
 3. Физически лица, посочени от Юридическото лице, като лица за контакт (административен контакт, финансов контакт, длъжностно лице по защита на данните и др.);
 4. Физически лица – Кандидати за работа, наети по трудово и гражданско правоотношение;
 5. Банкови, застрахователни и финансови институции;
 6. Държавни и общински институции;
 7. Други – некласифицирани по-горе

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни от  ЮРОБЕВЪРИДЖ  ООД и от ЮРОБЕВЪРИДЖ  ООД. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

Данните, които се предоставят от Вас, могат да бъдат:

 • Юридически лица – име, адрес на управление, други данни за контакт (адрес за кореспонденция; телефон; имейл адрес); ЕИК/ БУЛСТАТ; ДДС номер и др.
 • Физически лица: име, длъжност, служебен телефон, служебен имейл адрес и др.
 • Лица за контакт – физически лица: име, длъжност, служебен телефон, служебен имейл адрес и др.
 • Физически лица – кандидати – три имена, адрес, телефонен номер, местоработи – бивши и настоящи работодатели и данни за тях, образование, квалификация, притежавани документи, необходими за заемане на длъжността, за която се кандидатства и др. съдържащи се в съответната автобиография.
 • Договори, декларации, споразумения и др. Обменени между Вас и ЮРОБЕВЪРИДЖ ООД документи, свързани със сключването и изпълнението на договора (допълнителни споразумения; пълномощни; декларации; фактури и др. под.). Тези документи е възможно да съдържат име, длъжност, информация за контакт, саморъчен/електронен подпис и др.
 • Кореспонденция. С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на ЮРОБЕВЪРИДЖ ООД, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.
 • Специални категории (чувствителни) данни. Услугите на ЮРОБЕВЪРИДЖ ООД и предоставените Други данни. ЮРОБЕВЪРИДЖ  оод  може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

(1) Договорна и финансова информация. Във връзка със сключването и изпълнението на Договора за предоставяне на Услугите между Вас и ЮРОБЕВЪРИДЖ  ООД, е възможно обработването на следните данни:

 • Информация относно договорните уговорки;
 • Информация, свързана с извършените и дължими плащания за Услугите (при ползване на услуги, информацията може да включва име, банка, номер на банкова сметка и др.);
 • Информация, свързана с администрирането и предоставянето на Услугите;
 • История и информация за заявени Услуги;
 • История и информация за използването на Услугите;
 • Друга информация, създадена или предоставена в процеса на използване на Услугите.

Във връзка с това може да се съхранява информация за направените от Вас и/или Ваши Представители инструкции, както и за действия, свързани с обработване на лични данни (кандидатури). Такава информация включва:

 • Действия за  заявяване на услуги, подаване на CV,  и др свързани с нашата дейност или вашето желание.
 • Съхраняваната информация включва действие, Представителя, извършил действието, дата и час, IP адрес и др.

(2) Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др. В Сайта се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
 • За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
 • Логове в случаи, в които това се изисква от закона (като логове на електронни волеизявления).
 • Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност.

3. Цели на обработване на лични данни

 1. ЮРОБЕВЪРИДЖ ООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:
 • Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Вас и ЮРОБЕВЪРИДЖ ООД;
 • Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и ЮРОБЕВЪРИДЖ ООД;
 • Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на ЮРОБЕВЪРИДЖ ООД.
 1. Сключване и изпълнение на договор. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и ЮРОБЕВЪРИДЖ  ООД, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване и дейностите по предоставяне на Услугите. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.
 2. Легитимен интерес. Целите на легитимните интереси на ЮРОБЕВЪРИДЖ ООД или на трети лица (други ползватели, Кандидати, Работодатели, Представители на Работодатели, лица за административен контакт и ДР.), служители на ЮРОБЕВЪРИДЖ ООД и негови подизпълнители или доставчици на услуги), включват:
 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите;
 • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;
 • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на ЮРОБЕВЪРИДЖ , включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.
 • За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.
 1. Законови задължения. Това са цели като:
 • Финансово-счетоводни дейности, при които е необходимо обработването и съхранението на информация, която законът изисква с оглед изпълнението на данъчните, счетоводни и други отчетни задължения;
 • Дейности по изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на ЮРОБЕВЪРИДЖ ООД да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под.;
 • Дейности по изпълнение на задължения за документиране, отчетни задължения и други задължения, свързани с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото законодателство, включително във връзка с възложените със Споразумението за обработване на лични данни задължения и/или Декларация съгласие и други приложими задължения.
 • За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.
 • Изрично съгласие. Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие, дадено чрез споразумение или декларация – съгласие.

4. Срок на съхранение

 • Тук можете да намерите информация за максималните срокове на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Вид данни и период на съхранение

Данни във връзка с регистрация Ви като  потребители, допълнителни потребители, контакти и информация за приемане на Условията (дата, час, IP адрес и др.); договори, декларации и др. За периода на взаимоотношенията ни  и до 5 /пет/ години от прекратяване на взаимоотношенията ни.

Фактури и друга финансова информация (вкл. данни за Юридически лица и техни  Представители, физически лица) – До 10 /десет/ години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година.

Кореспонденция, искания –  До 5 /пет/ години от прекратяване на взаимоотношенията ни.

Инструкции и лог на действията по обработване на лични данни, (съхранява се информация като: действие, Представителя, извършил действието, дата и час, IP адрес и др.)    До 5 /пет/ години от прекратяване на взаимоотношенията ни.

Системни логове. Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др. (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)  За период до 1 /една/ година.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променяни, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Промяна в или прекратяване на взаимоотношенията между  съответното лице и негови Представители не води до промяна в посочените по-горе срокове, поради това че информацията за направените поръчки, инструкции и действия на конкретните Представители е необходима за доказване и отчетност във връзка с договорните и законови задължения.

5. Предоставяне на информация

 • ЮРОБЕВЪРИДЖ ООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.
 • Доставчици и подизпълнители ЮРОБЕВЪРИДЖ ООД  използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудване, счетоводни услуги, и др. При работата си с подизпълнители и доставчици ЮРОБЕВЪРИДЖ  ООД  изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

Доставчици:

Трети лица. Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на ЮРОБЕВЪРИДЖ  и/или други потребители на Услугите.

 • Промяна на собственост. В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащо обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

6. Права по отношение на личните данни. Регламентът предвижда следните права за физически лица:

6.1. Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

6.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

6.3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

Ваши данни могат да бъдат коригирани от Вас и/или упълномощен Представител на Работодателя.

6.4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

6.6. Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

6.7. Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. При предоставяне на Услугите ни  не се използват технологии, попадащи в тази категория.

6.9. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

6.10. Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

6.11. Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган , ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

7. Точност на информацията

ЮРОБЕВЪРИДЖ  ООД  не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато

и да е информация да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

Адрес за кореспонденция: с. Петърч – 2234, жп. Гара, Индустриална зона, община Костинброд, област Софийска.

Имейл: office@egowater.eu

Пийте
естествено алкализиранавода eGO с pH 8+